Η προστασία των αγαθών της ΠΑΜΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ- ΥΙΟΙ ΧΡ. ΧΑΡΔΑΛΗ ΑΒΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία μας. Προς τούτο, θεσπίσαμε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) που εμπεριέχει όλες τις διεργασίες που απαιτούνται προκειμένου να γνωρίζουμε τις πληροφορίες που πρέπει να προστατεύσουμε και πώς θα τις προστατεύσουμε.


Επειδή οι ανάγκες μας αλλάζουν, αναγνωρίζουμε την ανάγκη να τροποποιούμε και να βελτιώνουμε συνεχώς το ΣΔΑΠ μας. Για τον σκοπό αυτό συνεχώς θέτουμε νέους στόχους και επανεξετάζουμε τις διεργασίες μας σε τακτά διαστήματα.
Στόχος μας είναι μέσω της Πολιτικής μας αυτής, να διασφαλίσουμε:


• Ότι η πληροφορία είναι προσβάσιμη μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης.


• Την εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα της πληροφορίας.


• Ότι έχουμε αναπτύξει, υιοθετήσει, συντηρούμε και δοκιμάζουμε σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας.


• Ότι όλο το προσωπικό είναι καταρτισμένο σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και έχει επίγνωση της υποχρέωσης να συμμορφώνεται με την Πολιτική.


• Ότι όλες οι παραβιάσεις της ασφάλειας πληροφοριών και οι υποψίες περί ύπαρξης ευπαθειών θα αναφέρονται και θα διερευνώνται.


• Ότι υπάρχουν διαδικασίες και μέτρα που υποστηρίζουν την Πολιτική. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα μέτρα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, τα συνθηματικά και τα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας.
• Ότι οι επιχειρησιακές απαιτήσεις για τη διαθεσιμότητα πληροφοριών και συστημάτων θα ικανοποιούνται.


Ο Διευθυντής Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την ευθύνη συντήρησης της Πολιτικής και παροχή υποστήριξης και συμβουλών κατά την υλοποίησή της.


Όλοι οι Υπεύθυνοι Τμημάτων είναι άμεσα υπεύθυνοι για την υλοποίηση της Πολιτικής στις διευθύνσεις τους και για την διασφάλιση της συμμόρφωσης όλου του προσωπικού με αυτήν.
Η Πολιτική αυτή έχει εγκριθεί από την Διοίκηση της ΠΑΜΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΥΙΟΙ ΧΡ. ΧΑΡΔΑΛΗ ΑΒΕΕ και θα επανεξετάζεται από την Διοίκηση σε ετήσια βάση.


Υπογραφή: ΧΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

Ημερομηνία: 01/07/2021

 

Ιδιότητα: ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ