ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΤΗΣ “ΠΑΜΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ- ΥΟΙ ΧΡ. ΧΑΡΔΑΛΗ ΑΒΕΕ”

 


Η παρούσα Πολιτική θεσπίζει τις βασικές αρχές και προϋποθέσεις συμμόρφωσης με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς από την Εταιρεία, τους υπαλλήλους της Εταιρείας και τους αντιπροσώπους της Εταιρείας.


Η παρούσα Πολιτική επιδιώκει να επιτύχει τους εξής στόχους:


• Να περιγράψει τα μέτρα της Εταιρείας που απαγορεύουν τις πρακτικές δωροδοκίας και διαφθοράς σε όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες της.
• Να αποτρέψει κρούσματα διαφθοράς για λογαριασμό και αναφορικά με την Εταιρεία ή/και τους υπαλλήλους της και να επιτύχει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
• Να ενισχύσει τη δέσμευση της Εταιρείας ότι θα διεξαγάγει τις εργασίες της σε παγκόσμιο επίπεδο ακολουθώντας τα υψηλότερα πρότυπα εντιμότητας και ακεραιότητας.
• Να βελτιστοποιήσει και να καλλιεργήσει την εταιρική κουλτούρα της Εταιρείας, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές και τα βέλτιστα πρότυπα υπεύθυνης επαγγελματικής συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της διαφθοράς.


Η Πολιτική εφαρμόζεται σε όλους τους υπαλλήλους της Εταιρείας (ως ορίζονται πιο κάτω), συμπεριλαμβανομένων των μελών του ΔΣ, των ανώτερων στελεχών και των εργολάβων της Εταιρείας.
Κάθε υπάλληλος υποχρεούται να εξοικειωθεί και να τηρεί την παρούσα Πολιτική.


Όλοι οι υπάλληλοι έχουν την προσωπική ευθύνη και υποχρέωση να διεξαγάγουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας δεοντολογικά και σύμφωνα με τον νόμο. Εάν δεν το πράξουν, κινδυνεύουν με τη λήψη πειθαρχικών μέτρων εναντίον τους, ακόμα και με απόλυση. Οι υπάλληλοι ενδέχεται, επίσης, να βρεθούν αντιμέτωποι με διοικητικές και ποινικές διώξεις, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή προστίμων, καθαίρεση από συγκεκριμένες θέσεις, ζημία στη φήμη τους και λοιπές κυρώσεις που ενδέχεται να φτάσουν ακόμα και στη φυλάκιση.


Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται κατ’ επέκταση στους αντιπροσώπους και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της Εταιρείας και στο προσωπικό τους, στον βαθμό που οι εδώ αναφερόμενες απαιτήσεις περιλαμβάνονται στις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τα εν λόγω τρίτα μέρη.


Ορισμοί και συντομογραφίες
Ορισμός
o

- Αντιπρόσωποι (της Εταιρείας) & επιχειρηματικοί συνεργάτες

- Αντιπρόσωποι, διανομείς, σύμβουλοι, εκπρόσωποι, ανεξάρτητοι εργολάβοι, κοινοπρακτικοί εταίροι, διαμεσολαβητές και λοιπά τρίτα μέρη που απασχολούνται από την Εταιρεία και έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν ενώπιον άλλων μερών όπως, ενδεικτικά, ενώπιον κρατικών υπηρεσιών.

- Συμμόρφωση με τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της διαφθοράς.


- Ένα σύστημα μέτρων, διαδικασιών και ελέγχων που λειτουργεί στην Εταιρεία με σκοπό τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς.


- Αντικείμενο αξίας


- Ο όρος «αντικείμενο αξίας» έχει ευρεία έννοια και μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε είδος που έχει χρηματική αξία όπως, εντελώς ενδεικτικά, τα εξής:


- Μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών (όπως δωροκάρτες)


- Παροχές/οφέλη και ευνοϊκή μεταχείριση (όπως την ξεχωριστή πρόσβαση σε μια κρατική υπηρεσία)


- Εκτέλεση υπηρεσιών που, ειδάλλως, θα έπρεπε να πληρωθούν ή να αγοραστούν


- Δώρα


- Συμβόλαια ή άλλες επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρονται σε μια εταιρεία στην οποία ένας Κρατικός Υπάλληλος έχει δικαιώματα κυριότητας ή άλλα έννομα συμφέροντα


- Ευνοϊκά ή κατευθυνόμενα συμβόλαια


 -Ευκαιρίες απασχόλησης, όπως εκείνες που προσφέρονται σε ένα μέλος της οικογένειας ή σε ένα φιλικό πρόσωπο ενός Κρατικού Υπαλλήλου ή εκπροσώπου ενός εμπορικού οργανισμούς, όπως θέσεις σε κοινοπραξίες ή συμβουλευτικές επιτροπές


- Φιλανθρωπικές δωρεές


- Πολιτικές εισφορές


- Ιατρικά και εκπαιδευτικά έξοδα ή έξοδα διαβίωσης


- Ταξιδιωτικά έξοδα, γεύματα, έξοδα διαμονής, έξοδα για αγορές ή ψυχαγωγία
- Επενδυτικές ευκαιρίες ή δικαιώματα απόκτησης μετοχών.


- Ισχύουσα νομοθεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς

 Όλοι οι νόμοι και κανονισμοί που διέπουν την Εταιρεία και εφαρμόζονται για την καταπολέμηση της δωροδοκίας/δωροληψίας (είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα),

 

- Υπάλληλοι (υπάλληλοι της Εταιρείας)

Τα άτομα που απασχολούνται με σχέσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στην Εταιρεία, έχοντας συνάψει σύμβαση απασχόλησης αστικού δικαίου με την Εταιρεία και οι εργολάβοι που προσλαμβάνονται από την Εταιρεία.

- Αθέμιτο πλεονέκτημα

- Ο όρος «αθέμιτο πλεονέκτημα» καλύπτει κάθε ανάρμοστη πληρωμή που πραγματοποιείται σε επαγγελματικό πλαίσιο, όπως (ενδεικτικά) η πληρωμή ή παροχή ενός αντικειμένου αξίας σε έναν κρατικό υπάλληλο ή ιδιώτη ή οργανισμό, άμεσα ή έμμεσα με σκοπό:


- Να επηρεάσει ή να αποτρέψει μια κυβερνητική πράξη ή άλλη ενέργεια όπως την ανάθεση ενός συμβολαίου, την επιβολή φόρου ή προστίμου ή την ακύρωση ενός υπάρχοντος συμβολαίου ή μιας συμβατικής υποχρέωσης


- Να αποκτήσει μια άδεια ή άλλη εξουσιοδότηση από μια κρατική υπηρεσία ή έναν κρατικό υπάλληλο την οποία η Εταιρεία δεν θα δικαιούνταν υπό διαφορετικές συνθήκες


- Να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες για επιχειρηματικές ευκαιρίες, προσφορές ή τις δραστηριότητες των ανταγωνιστών


- Να επηρεάσει την ανάθεση ενός συμβολαίου


- Να επηρεάσει τη λύση ενός συμβολαίου που δεν είναι ευνοϊκό για την Εταιρεία


- Να εξασφαλίσει οποιοδήποτε άλλο αθέμιτο πλεονέκτημα.


- Κρατική υπηρεσία


- Οι φορείς μιας εθνικής, περιφερειακής, τοπικής ή άλλης κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κρατικών υπουργείων και γραφείων, των υπηρεσιών και των δομικών μονάδων τους, καθώς και όλα τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από το κράτος και οι δικαστικές αρχές. Στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής, ο όρος περιλαμβάνει και τα πολιτικά κόμματα και τους διεθνείς οργανισμούς.


- Κρατικός υπάλληλος


- Ο υπάλληλος ή ο ανώτερος αξιωματούχος μιας κρατικής υπηρεσίας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί κατόπιν πρότασης, αιτήματος ή οδηγίας ή προς το συμφέρον μιας κρατικής υπηρεσίας.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για όλα τα χρήσιμα έντυπα για την εξυπηρέτησή του από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Συστήματος για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας, να αποθηκεύσει τα έντυπα που χρειάζεται και να υποβάλλει εγγράφως το αίτημα / καταγγελία/ παράπονό του μέσω τριών τρόπων:


Α. με τηλεφωνική επικοινωνία και κλείσιμο ραντεβού με τον Υπεύθυνο Συστήματος Διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας


Β. με απευθείας αποστολή τους με ταχυδρομείο στη διεύθυνση των γραφείων του Οργανισμού στην Θεσσαλονίκη ή Αθήνα και τη σήμανση “ΥΠΟΨΙΝ Υπεύθυνου Συστήματος Διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας”


Γ. με email ή με φαξ ώστε να είναι διακριτή η ημερομηνία παραλαβής των εγγράφων από τον Οργανισμό και τη σήμανση “ΥΠΟΨΙΝ Υπεύθυνου Συστήματος Διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας ” .Όλα τα παράπονα / συστάσεις/ καταγγελίες που υποβάλλονται με τους παραπάνω τρόπους καταχωρούνται ηλεκτρονικά στο Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων και αποστέλλονται στον Υπεύθυνο Συστήματος Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την επεξεργασία τους.

 


Υπεύθυνος Συστήματος Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας: ΧΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 10 ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΤΑΝ- Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ


ΤΗΛ:2310 688722 - FAX:2310 688272 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΑΦΜ:998757957 – Δ.Ο.Υ : ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Α.Μ.Α.Ε:63672/62/B/07B0159 ΓΕΜΗ:38759405000


E-MAIL:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


www.xardalisabee.gr


Η Πολιτική αυτή έχει εγκριθεί από την Διοίκηση της ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗΣ ΥΟΙ ΧΡ. ΧΑΡΔΑΛΗ ΑΒΕΕ και θα επανεξετάζεται από την Διοίκηση σε ετήσια βάση.


Επίσης, θα διανέμεται μαζί με τις Διαδικασίες Δ-14 & Δ-15 σε κάθε στέλεχος, επιχειρηματικό συνεργάτη και νεοπροσληφθέν προσωπικό, των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με το Σύστημα Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας.


Υπογραφή: ΧΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ημερομηνία: 01/07/2021


Ιδιότητα: ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ