Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται κατά την χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας ΥΙΟΙ ΧΡ. ΧΑΡΔΑΛΗ Α.Β.Ε.Ε., διακριτικός τίτλος «ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗ», Α.Φ.Μ. 998757957 σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός» ή «GDPR»).

1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων- «GDPR»

Η ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗ συλλέγει και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα για τα οποία δεσμεύεται να προστατεύει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται για το σκοπό της αφορούν σε ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email, διεύθυνση φορολογικής έδρας, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., φορολογικά στοιχεία επιχείρησης, φορολογικά στοιχεία φυσικού προσώπου, έγγραφο µε τα στοιχεία ΙΒΑΝ, προσωπικά στοιχεία εταίρων, ονοματεπώνυμα στελεχών / εργαζομένων που ενδέχεται να απασχολούνται στο φυσικό πρόσωπο / μονοπρόσωπη εταιρία, στοιχεία ΑΔΤ και/ή διαβατηρίου και/ή αριθμός αλλοδαπού πολίτη, βιογραφικά σημειώματα (CV).

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα που παρέχονται στην ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗ χρησιμοποιούνται µόνο για τους ακόλουθους σκοπούς κατά περίπτωση, όπως για παροχή υπηρεσιών/αγαθών, σύναψη συμβάσεων/συμφωνητικών και έκδοση σχετικών παραστατικών, επίτευξη του στόχου της συνεργασίας, ενημέρωση (υποβολή οικονομοτεχνικών προσφορών, κοστολογήσεις, υπόλοιπα λογαριασμών, newsletter κ.α.), εξέταση αίτησης πρόσληψης, εφαρμογή εργοδότησης.

Δεν συλλέγεται μεγαλύτερος αριθμός πληροφοριών από τον απαιτούμενο, ούτε πληροφορίες που δεν σχετίζονται με τους προβλεπόμενους σκοπούς χρήσης.

Η ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους ανωτέρω σκοπούς για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση του σκοπού επεξεργασίας των δεδομένων του υποκειμένου και κατ’ ελάχιστο για 10 έτη. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα που τηρούνται τα απολύτως αναγκαία δεδομένα, αφορά την τήρηση αρχείου που απαιτείται για την βέλτιστη εξυπηρέτησή σας και λόγω υποχρέωσης προς τρίτα μέρη όπου συμπεριλαμβάνονται οι φορολογικές αρχές. Όπου η τήρηση των δεδομένων εγκρίθηκε με συγκατάθεσή σας, δεν θα τηρούνται δεδομένα πέραν της ανάκλησής αυτής.

Εάν υπάρχει λόγος διατήρησης των δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ. στην περίπτωση νομικών ζητημάτων, δικαστικής διαμάχης ή άλλης αιτίας) θα σας ενημερώσουμε ειδικώς.


2. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Στο πλαίσιο των καθηκόντων της και με σκοπό την εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων, η ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗ ενδέχεται να διαβιβάσει αρχείο με προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες της.

Σε όλες τις περιπτώσεις θα τηρούνται όλες οι νόμιμες υποχρεώσεις σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και θα ενημερώνεστε ειδικώς.

3. Χρήση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς

Προκειμένου η ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗ να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σας για το σκοπό της αποστολής προωθητικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της (π.χ. διαφημιστικά μηνύματα με οποιοδήποτε μέσο όπως ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, sms, κτλ, θα σας ζητηθεί προηγουμένως η ρητή συγκατάθεσή σας.

4. Τα Δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.


Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗ απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:


Δικαίωμα ενημέρωσης & πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε και να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και τον φάκελο σας και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.


Δικαίωμα διόρθωσης ή τροποποίησης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων σας.


Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη): Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.


Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, (γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.


Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ.


Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας.


Δικαίωμα γνωστοποίησης: Έχετε δικαίωμα να αναμένεται την ανακοίνωση κάθε διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας των σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.


Δικαίωμα στη ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στο μέτρο που ελήφθη για τις σκοπούμενες επεξεργασίες, ανά πάσα στιγμή, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει έννομο συμφέρον διατήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων.


Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..


Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με την ένδειξη "Προσωπικά δεδομένα"